cultura lliure
Inici  | Llibres |  Música   |   Sobre Culturalliure.cat    

Inici » Llibres » Programari lliure, societat lliure: » Les llicències » Llicència de Documentació Lliure del GNU


Llicència de Documentació Lliure del GNU[1]

(Aquesta traducció, a efectes legals, no ha estat oficialment validada)

0. PREÀMBUL

La finalitat d'aquesta Llicència és fer que un manual, llibre de text o qualsevol document escrit sigui lliure en el sentit de llibertat: garantir que tothom tingui la llibertat real de copiar-los i redistribuir-los, modificant-los o no, d'una manera comercial o no. En segon lloc, aquesta Llicència ofereix a l'autor i l'editor una manera de rebre el reconeixement per la seva obra, sense ser considerats responsables de les modificacions fetes pels altres.

Aquesta Llicència és un tipus de copyleft, fet que significa que les obres que es derivin del document també han de ser lliures en el mateix sentit, i complementa la Llicència Pública General del GNU, que és una llicència de copyleft dissenyada per al programari lliure.

Hem dissenyat aquesta Llicència per tal que es faci servir per als manuals de programari lliure, perquè el programari lliure necessita documentació lliure: un programa lliure s'ha d'acompanyar de manuals que tinguin les mateixes llibertats que té el programari. Però aquesta Llicència no es limita als manuals de programari: es pot fer servir per a qualsevol obra de text, independentment del tema o de si s'ha publicat com a llibre imprès. Recomanem aquesta Llicència especialment per a obres la finalitat de les quals sigui educativa o de consulta.1. ÀMBIT D'APLICACIÓ I DEFINICIONS

Aquesta llicència s'aplica a qualsevol manual o obra que contingui un avís del titular del copyright que digui que es pot distribuir en les condicions d'aquesta Llicència. En endavant, "Document" fa referència a qualsevol d'aquests manuals o d'aquestes obres. Qualsevol membre del públic és un beneficiari de la llicència i ens hi adrecem amb el tractament de vós.

Una "Versió Modificada" del Document significa qualsevol obra que contingui el Document o una part del Document, ja sigui copiat literalment, amb modificacions i/o traduït a un altre idioma.

Una "Secció Secundària" és un apèndix amb títol o una secció preliminar del Document que tracta exclusivament de la relació dels editors o autors del Document amb el tema general del Document (o amb temes relacionats) i no conté res que es pugui incloure directament en aquest tema general. (Per exemple, si el Document és en part un llibre de text de matemàtiques, en una Secció Secundària no es pot explicar res de matemàtiques). La relació pot ser un assumpte de connexió històrica amb el tema o amb assumptes relacionats, o de posicions legals, comercials, filosòfiques, ètiques o polítiques que hi fan referència.

Les "Seccions Invariables" són determinades Seccions Secundàries els títols de les quals són designats com a Seccions Invariables en l'avís que indica que el Document es publica amb aquesta Llicència.

Els "Textos de Coberta" són determinats fragments breus de text designats com a Textos de Portada o Textos de Contraportada en l'avís que indica que el Document es publica amb aquesta Llicència.

Una còpia "Transparent" del Document significa una còpia llegible per una màquina, presentada en un format les especificacions del qual estiguin disponibles al públic en general, el contingut del qual es pugui visualitzar i editar directament amb editors de text genèrics o (en el cas d'imatges compostes de píxels) amb programes gràfics genèrics o (en el cas de dibuixos) amb editors de dibuix àmpliament disponibles, i que sigui adequat com a entrada per a formatadors de text o per a traducció automàtica en diferents formats adequats com a entrada per a formatadors de text. Una còpia feta en un format de fitxer originalment transparent l'etiquetatge del qual s'hagi dissenyat per obstaculitzar o dissuadir que els lectors hi facin modificacions addicionals no és Transparent. Una còpia que no és "Transparent" s'anomena "Opaca".

Alguns dels formats adequats per a còpies Transparents són l'ASCII net sense etiquetatge, el format d'entrada TeXinfo, el format d'entrada LaTeX, l'SGML o l'XML que facin servir un DTD públicament disponible i un HTML senzill que s'ajusti a les especificacions dissenyat per a la modificació humana. Els formats Opacs inclouen PostScript, PDF, formats de propietat que només es poden llegir i editar amb processadors de textos privatius, SGML o XML el DTD i/o les eines de processament dels quals no estiguin disponibles en general, i l'HTML generat automàticament per alguns processadors de textos només amb finalitats de sortida.

La "Pàgina de Títol" significa, en el cas dels llibres impresos, la mateixa pàgina de títol més les pàgines següents que siguin necessàries per contenir, d'una manera llegible, el material que aquesta Llicència requereix que aparegui a la pàgina de títol. En el cas de les obres en formats que no tenen cap pàgina de títol com a tal, la "Pàgina de Títol" significa el text proper a l'aparició més destacada del títol de l'obra que precedeix el començament del cos del text.2. CÒPIES LITERALS

Podeu copiar i distribuir el Document en qualsevol suport, d'una manera comercial o no, sempre que aquesta Llicència, els avisos de copyright i l'avís de llicència que diu que aquesta Llicència s'aplica al Document es reprodueixin a totes les còpies, i que no hi afegiu cap altra condició a les d'aquesta Llicència. No podeu fer servir mesures tècniques per impedir o controlar la lectura o les còpies successives de les còpies que feu o distribuïu. No obstant això, podeu acceptar una compensació a canvi de les còpies. Si distribuïu un nombre prou gran de còpies també heu de seguir les condicions de l'apartat tercer.

També podeu prestar còpies, en les mateixes condicions esmentades, i podeu exhibir-ne públicament.3. CÒPIES EN QUANTITAT

Si publiqueu còpies impreses del Document en un nombre superior a 100 i l'avís de llicència del Document requereix Textos de Portada, heu d'incloure les còpies en cobertes que portin, d'una manera clara i llegible, tots aquests Textos de Coberta: Textos de Portada a la portada i Textos de Contraportada a la contraportada. A les dues cobertes s'ha d'indicar, d'una manera clara i llegible, que sou l'editor d'aquestes còpies. La portada ha de presentar el títol complet amb totes les paraules igualment destacades i visibles. Podeu afegir material addicional a les cobertes. Les còpies amb canvis limitats a les cobertes, sempre que conservin el títol del Document i satisfacin aquestes condicions, es poden considerar com a còpies literals en altres aspectes.

Si els textos requerits per a alguna de les cobertes són massa extensos per encabir-los d'una manera llegible, s'han de posar els primers (tants com sigui raonablement possible) a la coberta real i la resta en pàgines adjacents.

Si publiqueu o distribuïu còpies Opaques del Document en un nombre superior a 100, heu d'incloure una còpia Transparent llegible per una màquina juntament amb cada còpia Opaca o bé indicar en o amb cada còpia Opaca la ubicació d'una xarxa informàtica d'accés públic que contingui una còpia Transparent completa del Document, sense material afegit, a la qual el públic general que fa ús de les xarxes pugui accedir per baixar-la d'una manera anònima i sense costos mitjançant protocols de xarxa estàndard públics. Si escolliu la darrera opció, heu de prendre les mesures raonablement necessàries, quan comenceu la distribució de còpies Opaques en quantitat, per tal de garantir que aquesta còpia Transparent continuarà igualment accessible a la ubicació indicada fins com a mínim un any a partir de l'últim cop que distribuïu al públic una còpia Opaca (directament o a través de representants o comerços) d'aquesta edició.

Es prega, però no s'exigeix, que us poseu en contacte amb els autors del Document ben abans de redistribuir un gran nombre de còpies, a fi de donar-los l'oportunitat que us facilitin una versió actualitzada del Document.4. MODIFICACIONS

Podeu copiar i distribuir una Versió Modificada del Document en les condicions dels apartats segon i tercer anteriors, sempre que publiqueu la Versió Modificada d'acord exactament amb aquesta Llicència, amb la Versió Modificada adoptant el paper de Document, autoritzant d'aquesta manera la distribució i la modificació de la Versió Modificada a qualsevol que en tingui una còpia. A més, en la Versió Modificada, hi heu de fer el següent:
 1. Fer servir, a la Pàgina de Títol (i a les cobertes, si n'hi ha) un títol diferent del títol del Document i del de les versions anteriors (que, si n'hi ha, han d'estar detallades a la secció Historial del Document). Podeu fer servir el mateix títol d'una versió anterior si l'editor original d'aquesta versió ho autoritza.


 2. Indicar a la Pàgina de Títol, com a autors, una o més persones o entitats responsables de la creació de les modificacions de la Versió Modificada, juntament amb almenys cinc dels autors principals del Document (o tots els autors principals, si n'hi ha menys de cinc).


 3. Indicar a la Pàgina de Títol el nom de l'editor de la Versió Modificada, com a editor.


 4. Conservar tots els avisos de copyright del Document.


 5. Afegir un avís de copyright apropiat per a les vostres modificacions al costat dels altres avisos de copyright.


 6. Incloure, immediatament després dels avisos de copyright, un avís de llicència que doni autorització pública per fer servir la Versió Modificada segons les condicions d'aquesta Llicència, de la manera especificada a l'Addenda.


 7. Conservar, en aquest avís de llicència, la relació completa de Seccions Invariables i Textos de Coberta especificats a l'avís de llicència del Document.


 8. Incloure una còpia sense modificar d'aquesta Llicència.


 9. Conservar la secció titulada "Historial" amb el seu títol i afegir-hi un element que indiqui com a mínim el títol, l'any, els autors nous i l'editor de la Versió Modifica, tal com s'indica a la Pàgina de Títol. Si al Document no hi cap secció titulada "Historial", crear-ne una que indiqui el títol, l'any, els autors i l'editor del Document tal com s'indica a la Pàgina de Títol, i després afegir-hi un element que descrigui la Versió Modificada tal com s'indica a la frase anterior.


 10. Conservar la ubicació de xarxa, si escau, indicada al Document per a l'accés públic a una còpia Transparent del Document, i també les ubicacions de xarxa indicades al Document corresponents a les versions anteriors en què s'ha basat, que es poden incloure a la secció "Historial". Podeu ometre les ubicacions de xarxa de les obres publicades almenys quatre anys abans del mateix Document o si l'editor original de la versió a què fa referència us en dóna permís.


 11. A qualsevol secció titulada "Agraïments" o "Dedicatòries", conservar el títol de la secció i conservar a la secció tota l'essència i el to de cadascun dels agraïments i/o dedicatòries que hi apareguin dels col·laboradors.


 12. Conservar totes les Seccions Invariables del Document, sense canviar-ne els textos ni els títols. La numeració de les seccions o l'equivalent no es considera part dels títols de secció.


 13. Eliminar qualsevol secció titulada "Aprovacions". Aquestes seccions no es poden incloure a la Versió Modificada.


 14. No canviar el títol de cap secció pel títol "Aprovacions" ni de cap altra manera que pugui entrar en conflicte amb alguna Secció Invariable.


Si la Versió Modificada inclou noves seccions preliminars o apèndixs que es considerin Seccions Secundàries i no continguin material copiat del Document, teniu l'opció d'anomenar algunes o totes aquestes seccions com a invariables. Per fer-ho, afegiu-ne els títols a la llista de Seccions Invariables de l'avís de llicència de la Versió Modificada. Aquests títols no s'han de confondre amb cap altre títol de secció.

Podeu afegir una secció titulada "Aprovacions", sempre que contingui solament aprovacions de la vostra Versió Modificada fetes per diverses parts; per exemple, certificacions de revisions professionals o declaracions conforme el text ha estat aprovat per una organització com a definició oficial d'una norma.

Podeu afegir un text d'un màxim de cinc paraules com a Text de Portada i un altre d'un màxim de 25 paraules com a Text de Contraportada, al final de la llista de Textos de Coberta de la Versió Modificada. Cada entitat només pot afegir (o autoritzar que s'afegeixi) un Text de Portada i un Text de Contraportada. Si el Document ja inclou un text de coberta per a la mateixa coberta, que hàgiu afegit anteriorment o d'acord amb la mateixa entitat en nom de la qual actueu, no en podeu afegir cap més, però podeu substituir l'antic amb l'autorització expressa de l'editor anterior que el va afegir.

En virtut d'aquesta Llicència, els autors i editors del Document no us autoritzen a fer servir els seus noms per a publicitat ni a garantir ni suggerir l'aprovació de cap Versió Modificada.5. DOCUMENTS COMBINATS

Podeu combinar el Document amb altres documents publicats d'acord amb aquesta Llicència, d'acord amb les condicions definides a l'apartat quart per a les versions modificades, sempre que inclogueu en la combinació totes les Seccions Invariables de tots els documents originals, sense modificar, com a Seccions Invariables de l'obra combinada a l'avís de llicència corresponent.

L'obra combinada només ha d'incloure una còpia d'aquesta Llicència i les diverses Seccions Invariables idèntiques es poden substituir per una sola còpia. Si hi ha diverses Seccions Invariables amb el mateix nom, però amb un contingut diferent, feu que el títol de cadascuna d'elles sigui únic afegint-hi, al final i entre parèntesis, el nom de l'autor o editor original de la secció, si es coneix, o un número exclusiu. Feu la mateixa operació amb els títols de secció de la llista de Seccions Invariables a l'avís de llicència de l'obra combinada.

En la combinació, heu de combinar totes les seccions titulades "Historial" dels diversos documents originals i formar una secció titulada "Historial". Combineu també les seccions titulades "Agraïments" i les titulades "Dedicatòries". Elimineu totes les seccions titulades "Aprovacions".6. RECOPILACIONS DE DOCUMENTS

Podeu crear una recopilació formada pel Document i altres documents publicats amb aquesta Llicència, i substituir les còpies individuals d'aquesta Llicència dels diversos documents per una sola còpia que s'inclogui a la recopilació, sempre que seguiu les normes d'aquesta Llicència per a còpies literals de cadascun dels documents en tots els altres aspectes.

Podeu extreure un document individual d'aquesta col·lecció i distribuir-lo individualment amb aquesta Llicència, sempre que inseriu una còpia d'aquesta Llicència al document extret i que seguiu aquesta Llicència en tots els altres aspectes relatius a les còpies literals del document.7. AGRUPAMENT D'OBRES INDEPENDENTS

Una compilació del Document o dels seus derivats amb altres documents o obres separats i independents, en un volum d'un mitjà d'emmagatzematge o de distribució, en el seu conjunt no es considera com una Versió Modificada del Document, sempre que no es reclami cap copyright per la compilació. Aquesta mena de compilació s'anomena "agrupació" i aquesta Llicència no s'aplica a la resta d'obres incloses i compilades amb el Document, pel que fa a la compilació mateixa, si no són obres derivades del Document.

Si el requisit dels Textos de Coberta de l'apartat tercer són aplicables a aquestes còpies del Document, i si el Document és inferior a una quarta part de tot l'agrupament, els Textos de Coberta del Document es poden col·locar a les cobertes que inclouen només el Document dins de l'agrupament. En cas contrari, han d'aparèixer a les cobertes que inclouen tot l'agrupament.8. TRADUCCIÓ

La traducció es considera un tipus de modificació, de manera que podeu distribuir traduccions del Document en les condicions del apartat quart. La substitució de les Seccions Invariables per traduccions requereix un permís especial dels titulars del copyright, però podeu incloure traduccions d'algunes o totes les Seccions Invariables a més de les seves versions originals. Podeu incloure una traducció d'aquesta Llicència, sempre que també incloeu la versió original en anglès d'aquesta Llicència. En cas de desacord entre la traducció i la versió original en anglès d'aquesta Llicència, tindrà preferència la versió original en anglès.9. TERMINACIÓ

No podeu copiar, modificar, atorgar llicències del Document ni distribuir-lo tret de la manera expressa que atorga aquesta Llicència. Qualsevol altre intent de copiar, modificar, atorgar llicències del Document o distribuir-lo és nul i posarà fi automàticament als drets que hàgiu obtingut segons aquesta Llicència. Tanmateix, no es posarà fi a les llicències de les parts que hagin rebut drets o còpies vostres d'acord amb aquesta Llicència mentre que aquestes parts en respectin el compliment estricte.10. REVISIONS FUTURES D'AQUESTA LLICÈNCIA

De tant en tant, la Fundació per al Programari Lliure (Free Software Foundation) pot publicar versions noves o revisades de la Llicència de Documentació Lliure del GNU. Aquestes versions noves seran semblants en esperit a aquesta versió, però poden diferir en detalls per tractar nous problemes o circumstàncies. Consulteu l'adreça http://www.gnu.org/copyleft/.

Cada versió de la Llicència rep un número de versió distintiu. Si al Document s'especifica que li correspon una determinada versió numerada d'aquesta Llicència o "qualsevol versió posterior", teniu l'opció d'aplicar les condicions de la versió especificada o de qualsevol versió publicada (no com a esborrany) per la Fundació per al Programari Lliure (Free Software Foundation). Si el Document no especifica un número de versió d'aquesta Llicència, podeu triar qualsevol versió publicada (no com a esborrany) per la Fundació per al Programari Lliure.ADDENDA: Com aplicar aquesta Llicència als documents

Per aplicar aquesta Llicència en un document que hàgiu escrit, incloeu-hi una còpia de la Llicència i poseu els avisos de copyright i de llicència següents immediatament després de la pàgina de títol:Copyright (C) el vostre nom.

Teniu permís per a copiar, distribuir i/o modificar aquest document en les condicions de la Llicència de Documentació Lliure del GNU, versió 1.1 o qualsevol versió posterior publicada per la Fundació per al Programari Lliure(Free Software Foundation), amb les Seccions Invariables indiqueu-ne els títols i amb els Textos de Portada títols i amb els Textos de Contraportada títols. S'inclou una còpia de la llicència a l'apartat titulat ''Llicència de Documentació Lliure del GNU''.Si no teniu Seccions Invariables, escriviu "sense Seccions Invariables" en comptes de dir les que són invariables. Si no teniu Textos de Portada, escriviu "sense Textos de Portada" en lloc de "amb els Textos de Portada títols". Feu la mateixa operació per als Textos de Contraportada.

Si el document conté exemples no trivials de codi de programa, recomanem publicar-los simultàniament amb la llicència de programari lliure que trieu, com ara la Llicència Pública General del GNU, per tal de permetre'n l'ús en programari lliure.%% %% Aquest és un fitxer '.tex', %% generat amb l'aplicació docstrip. %% %% Els fitxers font originals eren: %% %% fileerr.dtx (amb opcions: 'return') %% %% Aquest és un fitxer generat. %% %% Copyright 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 %% Projecte LaTeX3 i tot autor individual que aparegui a la llista de %% en aquest fitxer. %% %% Aquest fitxer s'ha generat a partir de l'arxiu o arxius del 'Paquet d'eines' estàndard del LaTeX. %% -------------------------------------%% %% Es pot distribuir i/o modificar si es respecten les %% condicions de la Llicència Pública del Projecte LaTeX, o en la versió 1.2 %% d'aquesta llicència o en qualsevol altra versió (opcionalment).%% L'última versió d'aquesta llicència es troba a %% http://www.latexproject.org/lppl.txt %% i la versió 1.2 o posterior forma part de totes les distribucions de LaTeX%% versió 1999/12/01 o posterior. %% %% Aquest arxiu només es pot distribuir conjuntament amb una còpia del %% 'Paquet d'eines' del LaTeX. Tanmateix sí es pot distribuir el 'Paquet d'eines' del LaTeX %% sense aquests arxius generats. %%%% La llista de tots els fitxers del 'Paquet d'eines' del LaTeX es %% troba al fitxer. %% \messageFile ignored \endinput %% %% End of file '.tex'.

NOTES

· ^ 1. Versió 1.1, març de 2000.
   Copyright (c) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
   59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, EUA

Es permet la còpia i distribució de còpies literals d'aquest document de llicència, però no se'n permet la modificació.Taula de continguts
blocs | capítols | completa ]PortadaPORTADA
Nota de l'editorNOTA DE L'EDITOR
Nota sobre programariNOTA SOBRE PROGRAMARI
Guia TemàticaGUIA TEMàTICA
IntroduccióINTRODUCCIó
Secció U. El projecte GNU i el programari lliureSECCIó U. EL PROJECTE GNU...
Capítol 1. El projecte GNUCapítol 1. El projecte GN...
Capítol 2. El manifest del GNUCapítol 2. El manifest de...
Capítol 3. Definició de programari lliureCapítol 3. Definició de p...
Capítol 4. Per què el programari no ha de tenir amosCapítol 4. Per què el pro...
Capítol 5. La importància del nomCapítol 5. La importància...
Capítol 6. Per què el 'programari lliure' és millor que el 'codi obert'Capítol 6. Per què el 'pr...
Capítol 7. Publicació de programari lliure des de les universitatsCapítol 7. Publicació de ...
Capítol 8. Venda de programari lliureCapítol 8. Venda de progr...
Capítol 9. El programari lliure necessita documentació lliureCapítol 9. El programari ...
Capítol 10. La cançó del programari lliureCapítol 10. La cançó del ...
Secció Dos. Copyright, copyleft i patentsSECCIó DOS. COPYRIGHT, CO...
Capítol 11. El dret a llegirCapítol 11. El dret a lle...
Capítol 12. Mala interpretació del copyright: un seguit d'errorsCapítol 12. Mala interpre...
Capítol 13. La ciència ha de rebutjar el copyrightCapítol 13. La ciència ha...
Capítol 14. Què és el copyleftCapítol 14. Què és el cop...
Capítol 15. Copyleft: idealisme pragmàticCapítol 15. Copyleft: ide...
Capítol 16. Els perills de les patents de programariCapítol 16. Els perills d...
Secció Tres. Llibertat, Societat i ProgramariSECCIó TRES. LLIBERTAT, S...
Capítol 17. Podeu confiar en el vostre ordinador?Capítol 17. Podeu confiar...
Capítol 18. Per què el programari ha de ser lliureCapítol 18. Per què el pr...
Capítol 19. Copyright i globalització en l'era de les xarxes informàtiquesCapítol 19. Copyright i g...
Capítol 20. Programari lliure: llibertat i cooperacióCapítol 20. Programari ll...
Capítol 21. Paraules que cal evitarCapítol 21. Paraules que ...
Secció Quatre. Les llicènciesSECCIó QUATRE. LES LLICèN...
Llicència Pública General del GNULlicència Pública General...
Llicència Pública General Menor del GNULlicència Pública General...
Llicència de Documentació Lliure del GNU Llicència de Documentació...

logo_secretaria2.png

Valid XHTML 1.0 Transitional